โครงการ Care the Bear ต่อเนื่องปี 3

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินโครงการ Care the Bear Change the Climate Change” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ร่วมกับพันธมิตร 50 องค์กร ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว 7,712 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่ 856,904 ต้น พร้อมพัฒนาเครื่องมือวัดเป็น Digital Eco Calculator Kit สะดวกใช้งานง่าย และเตรียมขยายสู่ องค์กรธุรกิจ สถาบันการศึกษา และชุมชน ให้มีการจัดการแบบคาร์บอนต่ำ หวังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคให้มีส่วนช่วยลดโลกร้อน

นางสาวนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ริเริ่มโครงการ Care the Bear ภายใต้แนวคิด “Change the Climate Change” ตั้งแต่ปี 2561 โดยร่วมกับพันธมิตร ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ และธุรกิจเพื่อสังคม ช่วยกันขับเคลื่อนการลดภาวะโลกร้อนด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใช้หลักการ 6 Cares มุ่งเปลี่ยนแปลงในมิติของผู้บริโภคให้มีส่วนช่วยลดโลกร้อน ซึ่งสอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) ข้อที่ 13 “Climate Action”

หลักการ 6 Cares ภายใต้โครงการ Care the Bear ถือเป็นคู่มือในการสร้างพฤติกรรมร่วมลดโลกร้อนใน 6 ด้าน ได้แก่ การรณรงค์เดินทางโดยใช้รถไฟฟ้าหรือรถสาธารณะ การลดการใช้กระดาษและพลาสติก การงดใช้โฟม การลดการใช้พลังงานจากอุปกรณ์ไฟฟ้า การลดการใช้อุปกรณ์ตกแต่งในงาน และรณรงค์ให้ทานอาหารให้หมด ซึ่งตั้งแต่เริ่มต้นโครงการเดือน มิ.ย. 2561 – มิ.ย. 2563 มีพันธมิตร 50 องค์กร และได้ร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว 7,712 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งเทียบเท่าการดูดซับ CO2/ปี ของต้นไม้ จำนวน 856,904 ต้น โดยมีองค์กรภาคีหลัก คือ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และพันธมิตรอื่นร่วมขับเคลื่อน ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัทจำกัด หน่วยงานภาครัฐ สมาคม สถาบันการศึกษา โรงแรม สถานที่จัดการประชุม และกิจการเพื่อสังคม

vmixcapture18256312-07-5

โครงการ Care the Bear จะเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยสร้างจิตสำนึก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสมาชิกในองค์กร หรือชุมชน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยผลที่ได้จากการคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจกนี้สามารถเปิดเผยในรายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืนขององค์กรได้ ซึ่งหลักการคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจกเป็นไปตามมาตรฐานองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

“จากหลักการที่ว่า หากเราสามารถวัด หรือมีเครื่องมือวัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ เราจะรู้ว่าเราควรวางแผนหรือกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการ ออกแบบกิจกรรม หรือกระบวนการทำงานแต่ละโครงการต่างๆ อย่างไรให้มีรูปแบบที่ลดการทำให้โลกร้อน” และเพื่อให้การใช้งานได้ง่ายขึ้น ปีนี้โครงการ Care the Bear ซึ่งก้าวสู่ปีที่ 3 ได้พัฒนาเครื่องมือคำนวณค่าการลดก๊าซเรือนกระจกบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม Digital Eco Calculator Kit ซึ่งสะดวก ใช้งานง่าย สามารถดาวน์โหลดข้อมูลย้อนหลังมาจัดทำเป็นรายงานต่างๆ ได้อย่างง่าย นอกจากนี้ ยังนำเสนอความรู้เกี่ยวกับหลักการ 6 Cares และเทคนิคการลดโลกร้อนในรูปแบบบทความ อินโฟกราฟิก และคลิปวิดีโอ อีกด้วย

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน บนหลักการ Triple Bottom Line (People-Planet-Profit) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสิ่งแวดล้อม โดยขับเคลื่อนการทำงานผ่าน SET Social Impact Platform ทั้งนี้ เป็นทั้งการขับเคลื่อนร่วมกับธุรกิจเพื่อสังคม (social enterprise) ที่แก้ไขปัญหาสังคมในหลากมิติ หลายประเด็น และการริเริ่มโครงการร่วมกับพันธมิตรอื่นๆ ในเรื่องสิ่งแวดล้อม (Climate Action) ภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมดูแล (Care) ร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลง (Change)” ทั้งนี้ เครื่องมือ Digital Eco Calculator Kit นี้ จะช่วยขยายโครงการให้เกิดความมีส่วนร่วมในการลดโลกร้อน หรือเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ให้แพร่หลายมากขึ้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งหวังให้ “วิถี” หรือการมีไลฟ์สไตล์ที่ใส่ใจในเรื่องดังกล่าว เป็นค่านิยมของสังคมไทย โดยในปี 2563 จะมีการขยายผลการใช้เครื่องมือนี้ไปยังชุมชน ที่มีการจัดการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Tourism) รวมถึงบริษัทและสถานศึกษาต่างๆ” นางสาวนพเก้ากล่าวเพิ่มเติม

องค์กรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Care the Bear สามารถดูข้อมูลได้ที่ www.setsocialimpact.com หรือ Facebook: SET Social Impact หรือสอบถามเพิ่มเติม SET Contact Center 0 2009 9999