หมีเล่าเรื่อง

ลดโลกร้อนจากการ “งดใช้โฟม” รายละเอียด
"โฟมที่เราใช้ใส่อาหาร สะดวกต่อการใช้ชีวิตประจำวัน แต่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ถึงเวลาแล้วที่เราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดโลกร้อน ด้วยการงดใช้โฟม หันมาใช้บรรจุภัณฑ์ทีใช้ซ้ำและย่อยสลายได้ง่าย"
ลดการใช้พลาสติก ลดโลกร้อน รายละเอียด
"พลาสติกที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบนิเวศและภาวะโลกร้อน ถึงเวลาแล้วที่เราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดโลกร้อน ด้วยการลดการใช้พลาสติก และหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้"
ลดก๊าซเรือนกระจกจากการใช้กระดาษ รายละเอียด
"ในชีวิตประจำวันเรามีการใช้กระดาษเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาก๊าซเรือนกระจกและภาวะโลกร้อน หากเราช่วยลดการใช้กระดาษ ก็จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการลดก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มออกซิเจนได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย"

1 2 3 4 5 6 7 8 9