กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : How to care the Bear
วันที่ : 15 กันยายน 2564 (14:00 - 15:00)
จัดโดย : โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
สถานที่ : Online
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 3.51 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

How to care the Bear