กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : How to care the bear
วันที่ : 15 กันยายน 2564 (14:00 - 15:00)
จัดโดย : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ONLINE
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 1,765.80 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 196 ต้น

How to care the bear