กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Training_รวมทิคการใช้งาน Windows 10 เริ่มตั้งแต่การติดตั้ง, การตั้งค่า, การอัพเดท และ Short cut ต่างๆ
วันที่ : 15 กันยายน 2564 (14:00 - 17:00)
จัดโดย : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : HO
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 96.09 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 11 ต้น

รวมทิคการใช้งาน Windows 10 เริ่มตั้งแต่การติดตั้ง, การตั้งค่า, การอัพเดท และ Short cut ต่างๆ