กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุมกับนายหน้าและเจ้าของที่ดิน BD Meeting
วันที่ : 15 กันยายน 2564 (14:00 - 15:00)
จัดโดย : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ZOOM MEETING
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 1.23 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

ประชุมกับนายหน้าและเจ้าของที่ดิน BD Meeting