กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : อบรมหลักสูตร”การจัดการแมลงและสัตว์พาหะในสถานประกอบการ” รุ่นที่2
วันที่ : 15 กันยายน 2564 (09:00 - 12:00)
จัดโดย : บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : Online ผ่าน MS Teams
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 36.75 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 4 ต้น

ด้วยแผนกประกันคุณภาพ ได้ประสานงานมายังแผนกฝึกอบรมในการจัดอบรมหลักสูตร”การจัดการแมลงและสัตว์พาหะในสถานประกอบการ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความจําเป็นในการควบคุมและทราบถึงการจัดสถานที่ภายในสถานประกอบการ เพื่อลดปัญหาแมลงและสัตว์พาหะ