กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุมฝ่ายก่อสร้าง
วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 (10:00 - 12:00)
จัดโดย : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : บ.ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 18.07 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 2 ต้น

ประชุมหัวข้อ MM