กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : การประชุมบูรณาการแผนปฏิบัติการ ททท. ปี 2565 (TATAP 2022)
วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 (08:30 - 16:30)
จัดโดย : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สถานที่ : ระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 7,669.27 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 852 ต้น

การประชุมบูรณาการแผนปฏิบัติการ ททท. ปี 2565 (TATAP 2022)
วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)