กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : CRM & MIS _ Day 2
วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 (10:00 - 12:00)
จัดโดย : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : Online
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 743.35 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 83 ต้น

CRM & MIS _ Day 2
ดร. เกรียงสิน ประสงค์สุกาญจน์