กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : อบรมหลักสูตร Analyzing Data with Power BI รุ่นที่ 1
วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 (08:30 - 17:00)
จัดโดย : บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : Online ผ่าน MS Teams
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 47.07 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 5 ต้น

ตามที่บริษัท ฯ มีแผนการนำระบบ Office 365 มาใช้แทนระบบในปัจจุบัน และมีกำหนดการ Go live วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานให้รวดเร็ว ถูกต้องและมีความปลอดภัยสูง แผนกฝึกอบรมจึงได้มีการจัดอบรมให้ความรู้กับผู้ใช้งาน ในรูปแบบ Online ผ่าน MS Teams