กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ข. ขวด ณ เกาะยาวน้อย
วันที่ : 9 กรกฎาคม 2563 (08:10 - 17:00)
จัดโดย : บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ชุมชนบ้านเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 15.92 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 2 ต้น

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา และอาสาสมัครผู้มีจิตอาสาของชุมชนบ้านเกาะยาวน้อย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม กิจกรรม “ข.ขวด ณ เกาะยาวน้อย” เพื่อเก็บขวดแก้วซึ่งเป็นวัสดุรีไซเคิลที่ได้จากการคัดแยกของชุมชนตำบลเกาะยาวน้อย ไปส่งที่โรงกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อย