กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Constructive Feedback
วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 (14:00 - 16:00)
จัดโดย : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : Online
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 629.80 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 70 ต้น

Constructive Feedback
10 June 2021