กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : อบรมหลักสูตร "การใช้งาน HRD Smart Program" รุ่นที่ 4
วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 (09:00 - 12:00)
จัดโดย : บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ออนไลน์ ระบบ Bluejeans
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 49.92 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 6 ต้น

ฝ่าย HRD ร่วมกับฝ่าย IT พัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูป HRD SMART เพื่อช่วยจัดกระบวนการทำงานด้านข้อมูลของงานฝึกอบรมให้มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้บันทึกแบบ Manual ซึ่ง HRD SMART จะอำนวยความสะดวกให้แต่ละฝ่ายในการเข้าถึงข้อมูลในระบบได้ มีระบบการเตือนต้นสังกัดเพื่อให้ไม่พลาดการส่งผลการประเมิน-ติดตามคืนให้กับแผนกฝึกอบรม