กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : KTC Made : KTC World Travel Service : beyond travel agent รุ่นที่ 1
วันที่ : 8 เมษายน 2564 (09:00 - 10:30)
จัดโดย : Krungthai Card Pcl.
สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชั้น B1 อาคาร UBC II
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 1.97 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

ความรู้เกี่ยวกับการบริการและสิทธิประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวของ KTC