กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : TFRS Update 2021 และการสิ้นสุดมาตรการผ่อนปรนทางบัญชี
วันที่ : 8 เมษายน 2564 (09:00 - 12:00)
จัดโดย : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : Online
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 537.08 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 60 ต้น

TFRS Update 2021
และการสิ้นสุดมาตรการผ่อนปรนทางบัญชี
8 April 2021