กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
วันที่ : 31 สิงหาคม 2563 (13:00 - 13:30)
จัดโดย : บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 721.35 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 80 ต้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563