กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : BDMS Intermediate Leadership Intensive Online
วันที่ : 8 เมษายน 2564 (14:00 - 16:00)
จัดโดย : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : Zoom meeting
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 1,170.64 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 130 ต้น

จัดอบรมทุกวันพฤหัสที่ 2 ของเดือน สำหรับ หัวหน้างานขึ้นไป
ชื่อกิจกรรม : BDMS Intermediate Leadership Intensive Online
วันที่ : 8 เมษายน 2564 (14:00 - 16:00)
จัดโดย : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : Zoom meeting