กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
วันที่ : 8 เมษายน 2564 (09:00 - 11:00)
จัดโดย : Krungthai Card Pcl.
สถานที่ : The Athenee Hotel
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 25.86 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 3 ต้น

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท