กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Library care the bear สัญจร
วันที่ : 24 สิงหาคม 2563 (08:30 - 17:00)
จัดโดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สถานที่ : หอประชุม วชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 4.65 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 1 ต้น

ปัจจุบันภาคธุรกิจและภาคสังคมต่างเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่ส่งผลต่อการประกอบธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะสภาวะโลกร้อน ซึ่งประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกราว ๓๕๐ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี สูงเป็นอันดับ ๒๑ ของโลก (ข้อมูลจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ปี ๒๕๕๖) โดยที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental Social and Governance หรือESG) จึงริเริ่มโครงการ “Care the Bear : Change the Climate Change by Eco Event” ร่วมกับ ๒๒ องค์กรพันธมิตร เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนลดปัญหาโลกร้อนด้วยการจัด Eco Event เป็นการร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงในมิติของผู้บริโภคให้มีส่วนขับเคลื่อนการลดสภาวะโลกร้อน สอดรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ Sustainable Development Goals (SDGs) ข้อที่ ๑๓ “Climate Action”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้ร่วมกับ ๒๒ องค์กรพันธมิตรเปิดโครงการ”Care the Bear: Change the Climate Change by Eco Event” และโครงการ Care the Bear : Eco Event Kit โดยมีองค์ประกอบ ๖ เรื่อง ได้แก่ การรณรงค์ให้เดินทางโดยรถสาธารณะหรือเดินทางมาร่วมกัน การลดการใช้กระดาษและพลาสติก จากเอกสารต่าง ๆ และบรรจุภัณฑ์ งดการใช้โฟมจากบรรจุภัณฑ์หรือโฟมเพื่อการตกแต่งการลดการใช้พลังงานจากอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน การออกแบบโดยใช้วัสดุตกแต่งที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และการลดขยะจากอาหารเหลือทิ้งในงานอีเว้นท์ โดยมีการให้ความรู้แก่องค์กรพันธมิตรและบริษัทจดทะเบียนในการนำไปปฏิบัติเพื่อผลลัพธ์ทั้งการลดโลกร้อน ลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมุ่งขยายโครงการ “Care the Bear : Change the Climate Change by Eco Event” ไปสู่พันธมิตรภาคตลาดทุนในวงกว้าง และคาดว่าจะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ๒,๐๐๐ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือเทียบเท่าการปลูกป่า ๒,๐๐๐ ไร่ เพื่อดูดซับก๊าซเรือนกระจกสอดคล้องนโยบายรัฐที่เข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงปารีส เมื่อปี ๒๕๕๙ โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ๒๐-๒๕ % ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ โครงการนี้จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของภาคตลาดทุนในการมีส่วนร่วมลดโลกร้อน นอกเหนือจากกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการองค์กร เพื่อร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

ในการนี้ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะหน่วยงานพันธมิตร ตระหนักถึงความสำคัญของการลดปัญหาโลกร้อน (Global Warming) โดยได้จัดทำมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว เพื่อร่วมกันส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวกว่า ๑๕ แห่ง ร่วมเป็นสมาชิก ดังนั้น การจัดทำโครงการ Library Care the Bear จึงเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมลดภาวะโลกร้อน โดยการสร้างปลูกจิตสำนึกและปลูกฝังพฤติกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมและการลดภาวะโลกร้อนให้กับเยาวชน และดำเนินการคัดเลือกห้องสมุดต้นแบบที่มีการดำเนินการด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อนเป็นที่ประจักษ์ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนสังคมและของโลกต่อไป