กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2565
วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 (13:30 - 16:00)
จัดโดย : Selic Corp Public Company Limited
สถานที่ : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 17.35 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 2 ต้น

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปตามหลักการ 6 cares ในหัวข้อดังนี้
- รณรงค์ให้เดินทางโดยรถสาธารณะหรือเดินทางมาร่วมกัน
- ลดการใช้กระดาษ พลาสติก จากเอกสารต่าง ๆ และบรรจุภัณฑ์