กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 4/2565 ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565
วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 (09:00 - 16:00)
จัดโดย : อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ห้องประชุม บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 26.14 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 3 ต้น

บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง ร่วมรณรงค์ลดการใช้กระดาษโดยการใช้อุปกรณ์แท๊ปเล็ตแทน สามารถลดการใช้กระดาษในการประชุมครั้งนี้ได้ถึง 1,000 แผ่น