กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : zoom mtg _ประชุมปรึกษากิจกรรมกีฬาสี
วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 (17:00 - 18:00)
จัดโดย : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : อาคารลุมพินีทาวเวอร์
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 23.83 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 3 ต้น

ประชุมปรึกษากิจกรรมกีฬาสี