กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Keep Thailand Beautiful @ Koh Yao
วันที่ : 31 กรกฎาคม 2565 (08:00 - 16:30)
จัดโดย : บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ณ อ.เกาะยาว จ.พังงา
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 18,839.52 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 2,093 ต้น

มีกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะภายในครัวเรือนอย่างถูกวิธีบนพื้นที่เกาะ ซึ่งบริษัทสนับสนุนค่าขนส่งขยะจากพื้นที่บนเกาะขึ้นสู่แผ่นดินบนฝั่ง เพื่อนำขยะไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธีต่อไป และเป็นการปลูกฝังการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีต่อไป