กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 (14:00 - 16:00)
จัดโดย : Selic Corp Public Company Limited
สถานที่ : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 7,648.97 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 850 ต้น

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
เกี่ยวข้องกับโครงการCare the Bear เพื่อวางแผนในการจัดกิจกรรมทางด้าน
- ลดการใช้กระดาษ พลาสติก จากเอกสารต่าง ๆ และบรรจุภัณฑ์
- รณรงค์ให้เดินทางโดยรถสาธารณะหรือเดินทางมาร่วมกัน
- ลดขยะจากอาหารเหลือทิ้งในงานอีเว้นท์