กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ครั้งที่ 4/2565
วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 (13:30 - 14:30)
จัดโดย : บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด(มหาชน)
สถานที่ : MONO29
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 35.25 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 4 ต้น

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ครั้งที่ 4/2565