กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : zoom mtg _Acc & Fin
วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 (11:00 - 12:00)
จัดโดย : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : อาคารลุมพินีทาวเวอร์
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 13.85 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 2 ต้น

การประชุมสรุปการออกตราสารหนี้ของบริษัท