กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : โครงการให้ความรู้ Personal Data Protection กับ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 (08:30 - 12:00)
จัดโดย : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สถานที่ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 0.00 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

ให้ความรู้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในหัวข้อ "Personal Data Protection กับ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว" ผ่านระบบออนไลน์