กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุม Zoom ทีม CRM กับคุณบุญ
วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 (09:45 - 10:20)
จัดโดย : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : Zoom Meeting
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 13.79 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 2 ต้น

ประชุมเกี่ยวกับคลิปเสียงที่ลูกค้าโทรเข้ามาผ่าน 1260