กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : เข้าใจตัวเองเพื่อการทำงานร่วมกัน - 1
วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 (10:00 - 12:00)
จัดโดย : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : Online
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 1,748.91 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 194 ต้น

เข้าใจตัวเองเพื่อการทำงานร่วมกัน - 1
10 สิงหาคม 2565