กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/2565
วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 (14:00 - 15:00)
จัดโดย : Selic Corp Public Company Limited
สถานที่ : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 29.63 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 3 ต้น

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครัั้งที่ 3/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (MS TEAM)