กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุมศึกษาข้อมูลการออกตราสารหนี้
วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 (17:00 - 18:00)
จัดโดย : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 6.99 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 1 ต้น

17.00-18.00 ประชุมศึกษาข้อมูลการออกตราสารหนี้