กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565
วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 (15:00 - 17:00)
จัดโดย : บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 54.70 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 6 ต้น

วาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
3.2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
3.3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
3.4 รับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ในพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 เกี่ยวกับการสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท
3.5 รับทราบสภาวะราคาหลักทรัพย์ของ JTS
3.6 รับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2565
5.2 พิจารณาอนุมัตินโยบายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)