กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : หลักสูตร MONKEY POX ให้ความรู้โรคฝีดาษลิง
วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 (15:00 - 16:00)
จัดโดย : โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
สถานที่ : โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 293.04 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 33 ต้น

📌เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิง จึงได้จัด หลักสูตร MONKEY POX ให้ความรู้โรคฝีดาษลิงเพื่อมีความเข้าใจสถานการณ์ของฝีดาษลิง สามารถคัดกรองความเสี่ยงและเตรียม/เก็บสิ่งสงตรวจเพื่อวินิจฉัยฝีดาษลิงได้