กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Sales Meeting
วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 (08:30 - 12:30)
จัดโดย : บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : Online
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 114.24 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 13 ต้น

Sales Meeting