กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : โครงการนำกระดาษรีไซเคิล แลกเป็นกระดาษใหม่ / SCG Circular Way กรกฎาคม 2565
วันที่ : 31 กรกฎาคม 2565 (00:00 - 00:00)
จัดโดย : โรงพยาบาลพญาไท3
สถานที่ : โรงพยาบาลพญาไท 3
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 7,566.05 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 841 ต้น

โครงการนำกระดาษรีไซเคิล แลกเป็นกระดาษใหม่ / SCG Circular Way กรกฎาคม 2565