กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : โครงการนำกระดาษขายเป็นขยะ Recycle ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
วันที่ : 31 กรกฎาคม 2565 (00:00 - 00:00)
จัดโดย : โรงพยาบาลพญาไท3
สถานที่ : โรงพยาบาลพญาไท 3
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 8,671.02 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 963 ต้น

โครงการนำกระดาษขายเป็นขยะ Recycle ประจำเดือน กรกฎาคม 2565