กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุมกิจกรรม CSR
วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 (16:00 - 16:52)
จัดโดย : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : zoom
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 9.74 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 1 ต้น

ประชุมกิจกรรม CSR