กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : IN charge Training
วันที่ : 28 กรกฎาคม 2565 (09:00 - 15:00)
จัดโดย : โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
สถานที่ : โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 48.82 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 5 ต้น

อบรมและพัฒนาศักยภาพ พยาบาล IN charge ห้องประชุม PPSI