กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : อบรม Trian-The-trainer / Unified วันที่ 10
วันที่ : 29 กรกฎาคม 2565 (08:00 - 16:30)
จัดโดย : โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
สถานที่ : โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 11.83 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 1 ต้น

อบรมทีมผู้สอนการใช้งาน "UNIFIED Portal" อบรม 10 วัน