กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Zoom เรื่อง การขออนุมัติ VDO
วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 (15:30 - 18:00)
จัดโดย : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 16.43 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 2 ต้น

15.30-12.00 Zoom เรื่อง การขออนุมัติ VDO