กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Case Presentation เพื่อเภสัชกร
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 (16:00 - 17:00)
จัดโดย : โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
สถานที่ : โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 0.74 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

Case Presentation เพื่อเภสัชกร เป็นการทบทวนการทำงานและแนวทางการปฏิบัตงานอย่างเหมาะสม
ห้องประชุม conference 1