กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : BD อัพเดตที่ดิน
วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 (14:00 - 15:30)
จัดโดย : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ZOOM MEETING
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 23.79 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 3 ต้น

BD อัพเดตที่ดิน