กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน ครั้งที่ 3/2565
วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 (11:00 - 12:00)
จัดโดย : บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด(มหาชน)
สถานที่ : ห้องประชุม Meeting 5
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 28.67 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 3 ต้น

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ครั้งที่ 3/2565
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 นาฬิกา
ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting)