กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Systemic Lupus Erythematosus : Past, Present & Future
วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 (12:00 - 13:00)
จัดโดย : โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์
สถานที่ : ห้องพักแพทย์
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 0.16 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

Systemic Lupus Erythematosus : Past, Present & Future