กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565
วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 (15:00 - 17:00)
จัดโดย : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : อาคารลุมพินีทาวเวอร์
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 181.93 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 20 ต้น

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น
ณ ห้องประชุม 1 บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิตดี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร