กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : "How to use Powerful storytelling to Create a Unique Pitch Deck
วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 (13:30 - 16:00)
จัดโดย : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : Online
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 541.36 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 60 ต้น

"How to use Powerful storytelling to Create a Unique Pitch Deck