กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : อบรมครรภ์คุณภาพ
วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2564 (09:00 - 13:00)
จัดโดย : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ห้องประชุม 8D1
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 15.53 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 2 ต้น

อบรมครรภ์คุณภาพ ครั้งที่ 3/2564 เตรียมพร้อมให้คุณแม่ก่อนคลอด