กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : พูดคุยกับทีมที่ปรึกษา SCG มาตรฐาน WELL
วันที่ : 29 กรกฎาคม 2565 (14:00 - 16:00)
จัดโดย : โรงพยาบาลพญาไท3
สถานที่ : โรงพยาบาลพญาไท 3
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 0.62 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

ที่ปรึกษาทีม SCG เข้ามาชี้แจ้งรายละเอียดมาตรฐาน WELL
ที่ห้องประชุม We Can ชั้น 5 เวลา 14.00-16.00 น.

(ที่ปรึกษามา 3 ท่าน)

คุณลลิต ธิติไพศาล Senior Consultant ที่ติดต่อไว้