กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุมหารือร่วมคณะทำงาน และที่ปรึกษาโครงการ Talent Management
วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 (10:30 - 11:30)
จัดโดย : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สถานที่ : ห้องประชุมอิเล็คทรอนิกส์ผ่านโปรแกรม ZOOM
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 0.30 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

ประชุมหารือคณะทำงาน ททท. ร่วมกับ ที่ปรึกษาโครงการ จาก มจธ. และคณะทำงาน รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือก แนวทางการให้คะแนน การใช้ประโยชน์คนเก่ง เพิ่มเติม